حمل و نقل و هزینه های جانبی آن 

هزینه های حاصل از حمل و نقل بار، که امروزه یکی از مؤلفه های اصلی در زنجیره ی تأمین کالا و سیستم های لجستیک شهری است نتنها صاحبان سود خود، بلکه بخش هایی از جامعه را هم که به صورت مستقیم از حمل و نقل شهری منفعتی بدست نمی آورند تحت تأثیر خود قرار می دهد و به طور معمول در جامعه و در تصمیم گیری های صاحبان سود حمل و نقل های باری حقوق این بخش نادیده گرفته می شود و در نتیجه آن هزینه هایی که این بخش متحمل می شوند به طور کامل و جبران نمی شود. از جمله مواردی که در این دسته قرار دارند میتوان به: خسارت های وارده بر محصولات کشاورزی، آلودگی منابع آب، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، جنگل ها و حیات وحش و همچنین تصادفات اشاره کرد. با این تفاسیر انتخاب وسیله نقلیه مناسب که آلودگی کمتری را تولید کند در امر حمل و نقل و جابجایی اثاثیه امری بسیار مهم است. شرکت باربری شیخ بهایی در این راسته از وسایل نقیله ای استفاده میکند که کمترین آلودگی را تولید میکنند. شما نیز با انتخاب این شرکت برای حمل و نقل خود می توانید سهمی در کاهش آلودگی هوا و صوتی داشته باشید.

در ذیل به مهمترین هزینه هایی که بخش حمل و نقل بار در شهر تهران متحمل آن می شود می پردازیم:

1. هزینه های وارد شده به اقتصاد

2. هزینه های وارد شده به افراد جامعه

3. هزینه های وارد شده به محیط زیست

4. و هزینه های وارد شده به اکولوژی

هزینه های حاصل از حمل و نقل بار

هزینه های حاصل از حمل و نقل بار، که امروزه یکی از مؤلفه های اصلی در زنجیره ی تأمین کالا و سیستم های لجستیک شهری است نتنها صاحبان سود خود، بلکه بخش هایی از جامعه را هم که به صورت مستقیم از حمل و نقل شهری منفعتی بدست نمی آورند تحت تأثیر خود قرار می دهد و به طور معمول در جامعه و در تصمیم گیری های صاحبان سود حمل و نقل های باری حقوق این بخش نادیده گرفته می شود و در نتیجه آن هزینه هایی که این بخش متحمل می شوند به طور کامل و جبران نمی شود. در ادﺑیات اﻗﺘصاد ﺑه این نوه هزینه ها «هزینه های ﺧﺎرجی » یا « ﻫﺰﯾنه های اجتماعی » گفته می شود. 

از جمله مواردی که در این دسته قرار دارند میتوان به: خسارت های وارده بر محصولات کشاورزی، جنگل ها و حیات وحش، آلودگی منابع آب، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، و همچنین تصادفات اشاره کرد. امروزه اثرات مخرب و منفی حمل و نقل بار، مسئله ای بسیار حائز اهمیت محسوب می شود؛ چرا که اثرات مستقیم و یا غیر مستقیم حاصل از آن، مثل: انتشار گاز های گلخانه ای و در نتیجه اش گرمایش جهانی کره ی زمین با گذشت زمان خسارت های جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی را برای محیط زیست شهر ها یا به طور کلی تر جهان به بار خواهد آورد.

تولید هزینه های خارجی ناشی از یک فعالیت، در ادبیات اقتصاد با عنوان «شکست بازار» معرفی می شود، چرا که بازار نمی تواند این هزینه ها را در ساز و کار داخلی خود لحاظ کند و در نتیجه در خارج از محیط بر جامعه تحمیل می شوند.

با آشنایی از این هزینه ها و تلاش در جهت جبران کردنشان که در اصطلاح «داخلی کردن هزینه ها » نامیده میشود، و همچنین شناسایی و داخلی کردن هزینه ها می توان به تعادل در عرضه و تقاضا در سطحی پایدار تر رسید ، همچنین در زمینه های وضع مالیات و قانون گذاری به دولت ها کمک شایان ذکری می شود. 

روش های کمی سازی هزینه های خارجی 

برای کمی سازی هزینه های خارجی روش های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد که در ذیل مطلب به آن اشاره می شود:

الف) تأمین هزینه های خسارت وارده 

در این روش تمامی ضرر و زیان های حاصل از هزینه های خارجی را بدست می آوریم و پس از آن به تخمین میزان آن میپردازیم. مثلا: انتشار آلاینده ها در هوا اثرات مخرب متفاوتی بر سلامت جامعه با خود به همراه دارد مثل باران اسیدی، آسیب رساندن به درختان و فضای سبز، خوردگی نمای بیرونی ساختمان ها، خوردگی بدنه اتومبیل ها و ...

ب) روش ترجیحات آشکار شده (روش های هدانیک)

طی این روش ما میزان ارزش هزینه های خارجی را با توجه به اثرشان بر قیمت بازار می سنجیم به طور مثال: وقتی می بینیم قیمت خانه های مسکونی ای که در حول و هوش مکان های پر تردد و پر رفت و آمد و درنتیجه با آلودگی صوتی بالا قرار دارند پایین تر از قیمت مسکن مشابهشان در مناطق خلوت و آرام شهری است، میتوانیم هزینه ی آلودگی صوتی را با محاسبه میزان کاهش قیمت آن یا اثر منفی اش بر قیمت بازار محاسبه کنیم.

ج) روش ترجیحات بیان شده 

در این روش از راهکار نظر سنجی از مردم در مورد هزینه خارجی استفاده میکنیم ، مثلا : از ساکنین یکی از مناطق شهری درباره ی این که حاضرند برای بهبود وضعیت آلودگی محیط زیستی منطقه ی خود چه مقدار هزینه کنند سوال میپرسیم.

د ) هزینه های پیشگیری با کنترل

در این روش با محاسبه هزینه های کنترل ، کاهش یا خسارات ناشی از آن هزینه های خارجی تخمین زده می شود مثلا اگر ما برای کم کردن میزان آلودگی هوا در فعالیت های صنعتی نیاز به x ریال سرمایه گذاری داشته باشیم ، x ریال سرمایه گذاری حداقل هزینه ای حساب می شود که آلودگی هوای ناشی از صنعت بر جامعه تحمیل کرده. حال وقتی بیاییم و هر دو هزینه ی خسارت وارده و پیشگیری را محاسبه کنیم هزینه ای که کمتر است ، بعنوان هزینه ی خارجی انتخاب می شود.

ه ) هزینه های جبران

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻤﯽ ﺳﺎزي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. مثلا: اگر ما پس از وقوع یک سانحه ی رانندگی هزینه ای بعنوان هزینه ی جبران خسارت به آسیب دیدگان بپردازیم، این هزینه را میتوان هزینه ی خسارت وقوع آن تصادف به شمار آورد . با این همه بسیار ی از هزینه ها هم اصلا قابل جبران نیستند و این امر از ضعف سیاست های جامعه برای جبران جبران آن خسارت ها برمیگردد از همین رو است که در اکثر مواقع عموما هزینه های جبران کمتر از هزینه های خسارت وارده است. 

هزینه های خارجی حمل و نقل بار در شهر تهران

از زمان های گذشته تا به امروز به دلیل جمعیت بالای شهر تهران و قرار داشتن بازار بزرگ و مراکز عمده ی توزیع کالا به صورت متمرکز در یک منطقه از شهر، حمل و نقل بار یا همان باربری، در پایتخت امری دشوار و همراه با مشکلات زیاد بوده و نتنها باعث ایجاد مشکلات ترافیکی وسایل نقلیه باری اعم از سبک یا سنگین در شبکه معابر شده بلکه هزینه های دیگری هم بر تمامی ساکنین شهر تهران و حتی دیگر شهر های کشور تحمیل کرده است که ما در این بخش به برسی آثار سوء حمل بار در پایتخت؛ تهران بزرگ میپردازیم. همانطور که گفته شد شرکت باربری شیخ بهایی بار در جهت کاهش آلودگی تلاش می کند همچنین تمامی شعبات این شرکت باربری در نقاط مختلف تهران نیز در این راستا عمل می کنند. باربری مطهری، باربری بهشتی، باربری جردن، باربری ظفر، باربری میرداماد، باربری یوسف آباد، باربری شیخ بهایی، باربری ونک و ... از شعبات باربری شیخ بهایی هستند. 

سعی شده است تا طبقه بندی ارائه شده به صورت جامع هزینه هایی که به وسیله ی باربری تهران بر جامعه انسانی وارد می شود محاسبه کند.

انواع هزینه های حمل و نقل

به طور کلی هزینه هایی که حمل و نقل بار به همراه دارد به دو دسته تقسیم می شود:

1. هزینه های داخلی

2. هزینه های خارجی

هزینه های داخلی همان هزینه هایی اند که توسط صاحبان سود بخش های حمل و نقل، به صورت کامل پرداخته می شوند و تنها متخصص همین گروه است.

حال این که دسته ای از هزینه های خارجی هستند که آن ها نیز توسط همین بخش از اقتصاد تولید می شوند اما صاحبان سود آن ها را پرداخت نمی کنند و بخاطر درست عمل نکردن بازار، این هزینه ها که به دیگر افراد جامعه ، همچنین محیط زیست و با دید وسیع تر بر گروه بزرگتری از جامعه که همان نسل آینده هستند، بدون جبران ضرر و زیان حمل می شود.

عمده دلیل این بی توجهی ها و دلیل وارد آمدن این خسارات ، عدم آگاهی جامعه از ابعاد مختلف خسارت های وارده، بی توجهی نسبت به سرنوشت خود و نسل آینده است.

از ویژگی های ماهیتی هزینه های خارجی این است که تنها به یک گروه یا بخش خاص تحمیل نمی شود بلکه گروه های مختلفی را تحت تاثیر خود قرار میدهد، مثلا: منتشر شدن آلاینده ها درهوا نتنها بر محیط زیست تاثیرات مخرب و گاها جبران ناپذیر می گذارد بلکه سلامتی بخش انسانی جامعه را نیز به شدت تخت تاثیر و در معرض خطر قرار میدهد. شرکت باربری شیخ بهایی با ارائه بهترین خدمات بصورت 24 ساعته در اختیار شماست.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ تقسیم بندی می شوند:

1. هزینه های وارد شده به افراد جامعه

2. هزینه های وارد شده به اقتصاد

3. هزینه های وارد شده به محیط زیست

4. هزینه های وارد شده به اکولوژی

هزینه های وارد شده به افراد جامعه

این دسته از هزینه ها از جمله آثاری اند که بر سلامتی افراد جامعه به روش های متفاوتی تاثیر می گذارند که در پایتخت میتوان ن ها را به صورت زیر طبقه بندی کرد.

الف - تاثیر منفی آلودگی هوا بر سلامتی انسان ها

ب - تاثیر آلودگی صوتی بر روی افراد جامعه

پ - کاهش دید ، کاهش حس ایمنی و افزایش استرس

ت - تصادفات رانندگی

هزینه های وارد شده به اقتصاد

هزینه های وارد شده بر اقتصاد را میتوان در دو دسته ی زیر قرار داد:

1. هزینه ازدحا

2. هزینه از دست رفتن منابع تجدید ناپذیر

هزینه های وارد شده به محیط زیست

عمده ترین این هزینه ها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:

1. آلوده شدن هوا و منابع آب

2. از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب منابع طبیعی

هزینه های وارد شده به اکولوژی

عمده ترین این هزینه ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

1. انتشار گاز های گلخانه ای و تغییر اقلیم

2. تخریب اکو سیستم

تصویر اصلی محتوا

پرسش و پاسخ