كارگاه آموزشي مديريت حمل و نقل عمومي و توسعه شهري

كارگاه آموزشي مديريت حمل و نقل عمومي و توسعه شهري

كارگاه آموزشي مديريت حمل و نقل عمومي و توسعه شهري با حضور استادان ژاپني موسسه جايكا از سوي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در اين سازمان تشكيل شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، در اين كارگاه آموزشي كه روز يك‌شنبه 15آذرماه از سوي مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستائي و دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان تشكيل شد، دوسخنراني با موضوعات توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي(TOD) و مطالعات موردي(TOD) و اهداف آن ارائه شد.

در اين كارگاه آموزشي، مديران و كارشناسان حمل و نقل و ترافيك شهرداري‌ها، سازمان‌هاي قطار شهري شهرداري‌ها و استانداري‌ها شركت داشتند.

هم‌چنين در نشست عصر اين كارگاه آخرين قوانين، تصميمات و سياستهاي مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومي شهري شامل: سند آسيب‌شناسي حمل و نقل شهري، معايته فني، برنامه ششم توسعه، دستورالعمل مديريت حمل‌ ونقل بار شهري و حومه و ...  از سوي دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور براي حاضران تشريح  و به پرسش‌هاي مطرح شده نيز پاسخ داده شد.

اين كارگاه در روز سه شنبه 17آذر ماه براي مديران عامل سازمان‌هاي پايانه هاي مسافربري شهرداري‌هاي كشور و در روز چهارشنبه 18‌آذرماه براي مديران عامل سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني شهرداري‌هاي كشور تشكيل گردید.

تصویر اصلی محتوا